Raalt 1a, 6691 XA Gendt  0481- 425432 info@fourniturenenkatoen.nl

 

d
6
 
 
Home
 
Fournituren
 
Katoen
 
Nieuws
 
Geschenken
 
Openingstijden
 
Stomerij
 
Privacy verklaring
f

e

 

Privacy verklaring Roline Fournituren & Katoen
Versie 1.1
Deze pagina / deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018. Roline Fournituren & Katoen wordt beheerd door Lianne Pere. De website www.fourniturenenkatoen.nl wordt verzorgd door Sjaak Veldkamp Communicatie Sint Maartenstraat 21 6691XW Gendt.

Algemeen

Binnen het bedrijf Roline Fournituren & Katoen wordt gewerkt met uw persoonsgegevens. U moet er op kunnen vertrouwen dat wij als Roline Fournituren & Katoen zorgvuldig en transparant omgaan met uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy gewaarborgd blijft en treffen hiervoor passende en organisatorische maatregelen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking.

Dit doen wij onder andere door ons te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet ons biedt. Het moet voor u als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier uw persoonsgegevens worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om uw persoonsgegevens te verwerken . Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van u als betrokkenen zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk op de belangen van u als betrokkenen mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Bij de verwerking van de persoonsgegevens nemen wij de basisprincipes van de AVG in acht.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Roline Fournituren & Katoen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Roline Fournituren & Katoen niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid of privacyverklaring van andere sites en bronnen.

Gebruik van onze diensten

Verwerken van persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Voor het uitvoeren van deze diensten worden de volgende persoonsgegevens gevraagd en indien nodig verwerkt;
- Voorletters
- Achternaam
- Straatnaam
- Huisnummer
- Postcode
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Waar gebruiken we uw gegevens voor
De gevraagde gegevens zijn nodig om u te kunnen bereiken als wij vragen, opmerkingen en/of mededelingen hebben die betrekking hebben op de gevraagde diensten en/of onze relatie met u als klant zijnde van Roline Fournituren & Katoen. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie-doeleinden.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de server van Roline Fournituren & Katoen en/of van de servers die de hosting verzorgen voor Roline Fournituren & Katoen.

Rechten van betrokkenen

U kunt ten allen tijden aangeven dat uw gegevens uit het systeem worden gehaald door het te melden in de winkel van Roline Fournituren & Katoen of door een e-mail te sturen naar info@fourniturenenkatoen.nl.

Dit zelfde geldt voor inzage, correctie en het ontvangen van geregistreerde gegevens en het overdragen aan een andere partij. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u met vragen met betrekking tot het privacy beleid aan voormelde e-mail adres zenden.

Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij kunnen besluiten een onderzoek te starten naar de omgang van uw persoonsgegevens.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Na het leveren van een dienst of bestelling worden uw gegevens bewaard in onze boekhouding conform de wettelijke verplichtingen van de Belastingdienst. Mocht u aangegeven hebben informatie van ons bedrijf te willen ontvangen om op de hoogte te blijven van de activiteiten, diensten, artikelen en mogelijkheden binnen ons bedrijf, dan worden uw gegevens 20 jaar bewaard.

De gegevens worden bewaard in een ordner en mailadressen worden opgeslagen bij onze contactpersonen en verwerkt in ons systeem. Onze hostingpartij hierin is Flexwebhosting BV, Doctor Cuyperslaan 76
5623 BB Eindhoven.

Met wie delen wij de gegevens?

Intern
In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Het betreft hier dan de bedrijven:
Roline Gifts, Raalt 1a, 6691 XA, Gendt waarvan Lianne Pere eveneens de eigenaresse is.
Roline Laser Products, Mariaplein 6, 6685 AT , Haalderen, waarvan Rogé Remmits de eigenaar is. Uiteraard zijn ook deze bedrijven en deze personen verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Stomerij
Bij het inleveren van uw stoomgoed wordt gevraagd naar uw naam en telefoonnummer. Het is mogelijk dat de stomerij deze gegevens gebruikt als er vragen en/of opmerkingen zijn over uw stoomgoed. De gegevens van de stomerij zijn Stomerij Zeyrek, Hazenkamp 9, 6836 BA Arnhem (Rijkerswoerd) telefoonnummer 026-3610119, email info@zeyrek.nl Ook zal dit bedrijf vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.

Organisatorische maatregelen

Functionaris voor de gegevensbescherming
Roline Fournituren & Katoen heeft geen functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. De gegevensverwerking zal plaatsvinden door de eigenaresse ;
L.W.M. Pere
Mariaplein 6
6685 AT Haalderen
06-51003156
liannepere@hotmail.com

Datalek

Een inbreuk in verband met persoonsgegevens, beter bekend als een datalek, is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de vernietiging, het verlies, de verwijzing, de ongeoorloofde verstrekking of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

In beginsel met iedere datalek binnen 72 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens worden vermeld. Alleen die datalekken waarbij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen zijn uitgezonderd van de meldingsplicht.

Wanneer is vastgesteld dat de inbreuk op de persoonsgegevens een hoog risico voor u als betrokkenen inhoudt, deelt Roline Fournituren & Katoen u mede dat er sprake is geweest van een inbreuk in verband met persoonsgegevens.

Roline Fournituren & Katoen hoeft u niet te informeren indien:
- Passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen zijn genomen.
- Achteraf maatregelen zijn genomen waarmee de vastgestelde risico’s voor u als betrokkenen zijn weggenomen
- De mededeling aan u als betrokkenen onevenredig veel inspanning zou kosten. In dat geval kan Roline Fournituren & Katoen volstaan met een openbare mededeling.

Verder hoeft een datalek niet te worden gemeld wanneer het achterwegen blijven van die melding noodzakelijk is ter waarborging van: de nationale veiligheid, landsverdediging, de openbare veiligheid, de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten, en de ten uitvoering van straffen; andere belangrijke doelstellingen van algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat; de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures; de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schending van de beroepscode voor gereglementeerde beroepen; een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt met de uitoefening van het openbaar gezag; de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen; de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Van alle datalekken, ongeacht de meldplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de informatieplicht aan u als betrokkene zal een register worden bijgehouden.

Technische maatregelen

Wij respecteren uw privacy gegevens. Omdat wij binnen ons bedrijf uw gegevens gebruiken om, naar wij menen, in uw belang, te communiceren, hebben wij naar verhouding technische maatregelen getroffen.

Cookies

Onze website maakt op dit moment geen gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Mochten wij wel doormiddel van cookies gegevens voor onderzoek gaan verzamelen, zullen wij deze tekst aanpassen.

Veranderingen

Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en in de winkel. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en in de winkel kunnen leiden tot wijzigingen in het privacy beleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy beleid te raadplegen.

Vragen en feedback

Als u klachten heeft of vragen over dit privacy beleid, kunt u contact opnemen met:
Roline Fournituren & Katoen
Lianne Pere
Raalt 1a
6691 XA Gendt
0481-425432 - 06-51003156
info@fourniturenenkatoen.nl

Mochten er vragen zijn met betrekking tot uw privacy gegevens in relatie tot de digitale ondersteuning kunt u eveneens terecht bij:
Roline Fournituren & Katoen
Lianne Pere
Raalt 1a
6691 XA Gendt
0481-425432 - 06-51003156
info@fourniturenenkatoen.nl

 

     
  Kom gezellig even binnen